• Etanol benzini mahabat ýoluna ähmiýet bermek henizem kyn

Etanol benzini mahabat ýoluna ähmiýet bermek henizem kyn

Soňky ýyllarda meniň ýurdumyň dumanlary ýol boldy.Howanyň hilini ýokarlandyrmak üçin hökümet dürli dolandyryş çärelerini işjeň durmuşa geçirdi.Carurdumyň milli şertleri barada aýdylanda bolsa, dünýädäki awtoulag önümçiliginde we satuwynda eýesi hökmünde awtoulag guýrugy gazy, duman döredýän hapalanmagyň möhüm çeşmelerinden biridir.Syýasatyň esasy maksady awtoulag tükeniksiz gazyň daşyna aýlanýar.Awtoulaglaryň çykýan zyňyndylaryna netijeli gözegçilik etmek üçin bir tarapdan döwlet nebit önümleriniň hiliniň ýokarlandyrylmagyny yzygiderli öňe sürýär.Arassalanan nebit önümleriniň 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda kabul edilmegine garaşylýar;beýleki tarapdan, täze energiýa ulaglaryna ýokary baha berilýär we ösüş tizligi çaltlaşdy;Aboveokardaky iki esasy derejeden başga-da, etanol benzini ýakynda adamlaryň gözüne gaýdyp geldi.

Etanol benziniň ulanylmagy, çykýan zyňyndylary azaltmagyň usullaryndan biridir

Etanol benzini, däne we dürli ösümlik süýümleriniň belli bir böleginde garylan ýangyç etany we adaty benzin bilen emele gelen täze alternatiw energiýa çeşmesidir.Milli ülňülere laýyklykda, etanol benzini adaty benziniň 90% we 10% ýangyç etany bilen garylýar.Adaty benzin bilen deňeşdirilende, etanol benzini ulanýan kömürturşy gazynyň mukdary 2/3 azalýar.Mysal üçin, Şanhaýda häzirki awtoulag serişdeleriniň mukdary 3 million ulaga ýetdi.Etanol benzini doly öňe sürülse, guýruk gazy bilen çykarylýan kömürturşy gazynyň mukdary adaty benzini ulanýan 2 million ulaga deňdir.Şonuň üçin etanol benzini ulanmak guýruk gazynyň hapalanmagyny azaltmagyň möhüm usulydyr.Usul.

Tehas we Zhanjiang, Şandong we Guangdong etanol benziniň goşunyna goşuldy
Dekabr aýynyň başynda, energiýa gurluşyny sazlamak we atmosfera gurşawyny gowulaşdyrmak üçin Şandong welaýat häkimliginiň hukuk işleri bölümi “Vehide Eller Passenger Eleneol benzini (täzeden seredilen taslama üçin täzeden seredilen taslama)” we Jinan, Zaozhuang, Taýan, Jining, Linýi, Tehas, Liaocheng we Heze etraplarynyň 8 toplumynda şäher häkimlikleriniň 8 toplumy awtoulag benziniň awtoulag benzininiň ulanylmagyny öňe sürdi.Olaryň arasynda Tehas täze goşuldy.Welaýat halk hökümeti awtoulag benzininiň beýleki administratiw ugurlarda ulanylmagyny öňe sürmek kararyna geldi.Guangdong, Zhanjiang şäheri, 2016-njy ýylyň mart aýyndan etilen benzini köpeltmegi meýilleşdirýär.

9 welaýat synag meýdançasydyr

Aslynda, etanol benziniň mahabaty on ýyldan gowrak wagt bäri öňe sürülýär.2002-nji ýyldan başlap ilkinji synag işi başlandy.Üç demirgazyk-gündogar welaýatynyň käbir şäherleri we Şandong we Henan welaýatynyň bäş esasy oba hojalygy etanol benzini öňe sürdi.Bir ýylda etanol benziniň ulanylyşy 9 welaýata çenli ýokarlandy.Şolaryň arasynda Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Henan we Anhui welaýatlarynyň bäşisi welaýatda synag edildi, Hebei, Şandong, Jiangsu we Hubei welaýatyň käbir etraplarynda synag edildi.

Adetmezçilikleriň bazar paýy kem-kemden azalýar

Etanol benziniň ýerli wagyz edilmeginden soň, güýjüň ýoklugy we poslama garşylygy sebäpli, jemgyýetiň bilen ylalaşmaýan sesler köp, netijede satuwyň pes bolmagy, has ýokary çykdajylaryň zyýany bilen birlikde gözegçiligi gowşatmak we arassalanan ýagyň hilini ýokarlandyrmak, arassalanan nebit önümleriniň hili ýokarlandyrylýar.Etanol benzini ulanmagyň gerimi kiçelýär.Degişli statistikalara görä, Şandong welaýatynda etanol benziniň häzirki sarp edilişi umumy mukdaryň 10% -indenem az.

Gözegçiligiň ilkinji iki ýylynda etanol benzini ulanýan dokuz welaýat doly derejede öňe sürüldi, ýöne barlag azaldyldy.Mundan başga-da, esasy işden etanol benzini satyn almaly.Sinopec, PetroChina we Shandong Arassalanan benziniň ýaýramagy bilen benziniň bahasynyň ýaýramagy giňeldi.Sosial ýangyç stansiýalarynyň bölek satuw girdejileri ep-esli azaldy we bazary kabul etmek pes.Şonuň üçin olaryň köpüsi ýokary arassa benzin satyn almak üçin Şandong şäherine ýüz tutdular.2008-nji ýyldan bäri diňe esasy ýangyç stansiýalary etanol benzini satmagyny dowam etdirýärler.Etanol benziniň esasy lomaý satuwyna goldaw bermek iň köp täsir etdi we eksport mukdary ep-esli azaldy.Altyn we Kümüş adanyň habaryna görä, Şandongda we Henanda käbir bölümler lomaý söwdanyň 30-4% azalýandygyny mälim etdiler.

Uly göwrümli mahabat degişli syýasat goldawyny talap edýär

Etanoly köpeltmek daşky gurşawyň hilini ýokarlandyrmak üçin möhüm çäre, ýöne uly göwrümli mahabat bermek henizem kyn.Birinjisi, iki esasy iş etanol benziniň esasy satyn alyş kanalydyr.Bazar bäsleşiginiň ýoklugy sebäpli, etanol benziniň bahasy ýokary derejede bolup, etanol benzini satýanlaryň girdejilerini gönüden-göni azaldar.Ikinjisi, köp sarp ediji etanol benzini henizem tanamaýar.

Döwletiň atmosfera gurşawy üçin ähmiýeti barha ýokarlanýar we arassalanan nebit bazaryna gözegçilik soňky döwürde has berk bolar.Ahyrky ulanyjylaryň etanol benzine bolan düşünişmezligine jogap hökmünde, eger hökümet mahabaty gowulaşdyrsa, halkyň etanol benzini baradaky habardarlygynyň degişli giňelmegi.Mundan başga-da, ýapyk mahabatdan açyk görnüşe öwrülmegi etanol benzin bazaryny ugrukdyrdy we ýeterlik derejede maliýe subsidiýasy berilýär we şeýlelik bilen etanol benziniň bazardaky paýyny ýokarlandyrýar.


Iş wagty: 15-2023-nji mart