Önüm merkezi

HIGHokary hil önümlerini hödürleýäris
 • “Double Mash” sütüni üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi

  “Double Mash” sütüni üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi

  Umuman syn bir diň bug dört diňine girýär.Minara bilen diňiň arasyndaky temperatura basyşy we temperatura tapawudy, energiýa tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin reboiler arkaly ýylylygy ýuwaş-ýuwaşdan çalyşmak üçin ulanylýar.Işde t ...

 • Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi

  Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi

  Gysgaça syn Bäş diňli üç effekt, esasan ýokary derejeli alkogol öndürmek üçin ulanylýan adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasy esasynda girizilen täze energiýa tygşytlaýjy tehnologiýa.Adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasynyň esasy enjamlary çig distilýasiýa diňini, eritme diňini, düzediş diňini, metanol diňini we haramlyk diňini öz içine alýar.Heatingyladyş usuly, düzediş diňi we eritme ...

 • Duz bugarmak kristallaşma prosesi bolan galyndy suw

  Duz bugarmak kristallaşma prosesi bolan galyndy suw

  Gysgaça syn Sellýuloza, duz himiýa senagatynda we kömür himiýasy senagatynda öndürilen galyndy suwuklygynyň “ýokary duz düzüminiň” aýratynlyklary üçin üç täsirli mejbury aýlanyş bugarmak ulgamy jemlemek we kristallaşdyrmak üçin ulanylýar we ýokary derejeli kristal süýümi bölüjä iberilýär. hrustal duz almak.Aýralykdan soň, ene içgisi dowam etmek üçin ulgama gaýdyp gelýär.Aýlanyş konsentrasiýasy.Enjam awtomatiki programma bilen dolandyrylýar.Buglanmak ...

 • Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi

  Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi

  Üçünji giriş L-tronin möhüm aminokislotadyr we tronin esasan lukmançylykda, himiki reagentlerde, iýmit güýçlendirijilerinde, iýmit goşundylarynda we ş.m. ulanylýar, esasanam iýmit goşundylarynyň mukdary çalt artýar.Köplenç kämillik ýaşyna ýetmedik doňuz etiniň we guş etiniň iýmitine goşulýar.Doňuz iýmitindäki ikinji çäklendirilen aminokislotadyr we guş iýminde üçünji çäklendirilen aminokislotadyr.Goşma iýmitlere L-tronini goşmak aşakdaky aýratynlyklara eýedir: am Amin sazlap biler ...

 • Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy

  Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy

  Molýus alkogol galyndylary suwuk bäş täsirli bugarma enjamy Gysgaça syn Çig mal, alkogol hapa suwlarynyň çeşmesi, häsiýetleri we zyýany Molasses alkogol hapa suwlary, şeker zawodynyň alkogol ussahanasyndan pola fermentasiýasyndan soň spirt öndürmek üçin ýokary konsentrasiýaly we ýokary reňkli organiki hapa suwlardyr.Belok we beýleki organiki maddalara baý, şeýle hem Ca we Mg ýaly organiki däl duzlary we has ýokary konsentrasiýalary öz içine alýar.SO2 we ş.m.Adatça, ...

 • Furfural we mekgejöwen soganlygy furfural prosessini döredýär

  Furfural we mekgejöwen soganlygy furfural prosessini döredýär

  Gysgaça mazmun Pentosan ösümlik süýümli materiallary (mekgejöwen, nohut gabyklary, pagta tohumlary, tüwi gabyklary, gabyk, pagta agajy) belli bir temperaturanyň we katalizatoryň täsirinde pentoza gidroliz eder, Pentozalar üç suw molekulasyny furfural emele getirer Mekgejöwen çorbasy adatça materiallar tarapyndan ulanylýar we arassalamak, ezmek, kislota gidrolizi, pürs arassalamak, zyýansyzlandyrmak, suwlandyrmak, arassalamak ýaly hünärli f ...

 • Wodorod peroksid öndürmek prosesi

  Wodorod peroksid öndürmek prosesi

  Wodorod peroksid öndürmek prosesi Wodorod peroksidiň himiki formulasy H2O2 bolup, adatça wodorod peroksid diýilýär.Daş görnüşi reňksiz aç-açan suwuklyk, güýçli oksidant, suwly ergini lukmançylyk ýaralaryny dezinfeksiýa etmek we daşky gurşawy dezinfeksiýa etmek we iýmit dezinfeksiýa etmek üçin amatlydyr.Adaty ýagdaýlarda suwda we kislorodda dargaýar, ýöne dargamak derejesi gaty haýal we katalizator goşmak bilen reaksiýanyň tizligi tizlenýär ...

 • Furfural galyndy suwunyň täze bugarmagy dolanyşygy bilen iş salyşmak

  Furfural galyndy suwunyň täze bugarmagy dolanyşygy bilen iş salyşmak

  Milli oýlap tapyş patenti, furfural hapa suwlaryň aýratynlyklary we bejeriş usuly: Güýçli kislotasy bar.Aşaky hapa suwlarda 1,2% ~ 2,5% sirke kislotasy bar, bu bolsa turbid, khaki, ýeňil geçiriji <60%.Suwdan we sirke kislotasyndan başga-da, düzüminde gaty az mukdarda furfural, beýleki yz organiki kislotalar, ketonlar we ş.m. bar. Hapa suwlardaky KOD takmynan 15000 ~ 20000mg / L, BOD takmynan 5000mg / L, SS takmynan 250mg / L, temperatura bolsa 100 about töweregi.Eger bolan bolsa ...

Biz hakda

Bize ynan, bizi saýla
 • jinta

Gysgaça düşündiriş :

“SHANDONG JINTA MACHINERY GROUP CO., LTD” (FEICHENG JINTA MACHINERY CO. Ltd. gözleg we ösüş, önümçilik we önümçilik, söwda we hyzmaty birleşdirip, kollektiwleşdirilen kärhana öwrülýär.

JINTA HAKYNDA Iň soňky habarlar

Habarlar sergi merkezi