• Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi
 • Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi

Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi

Gysga düşündiriş:

Tronin süzgüçiniň ýapylýan suwuklygy pes konsentrasiýa bugarmak ýagdaýynda kristal döreder, Kristal ýagyşdan gaça durmak üçin, proses anyk we ýapyk önümçiligi amala aşyrmak üçin dört täsirli bugarmak tertibini kabul eder.Kristallaşdyrma, öz-özünden döredilen Oslo elitriasiýa kristalizatorydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Üçünji giriş

L-tronin aminokislotadyr we tronin esasan lukmançylykda, himiki reagentlerde, iýmit güýçlendirijilerinde, iýmit goşundylarynda we ş.m. ulanylýar, esasanam iýmit goşundylarynyň mukdary çalt artýar.Köplenç kämillik ýaşyna ýetmedik doňuz etiniň we guş etiniň iýmitine goşulýar.Doňuz iýmitindäki ikinji çäklendirilen aminokislotadyr we guş iýminde üçünji çäklendirilen aminokislotadyr.Goşma iýmitlere L-tronini goşmak aşakdaky aýratynlyklara eýedir:
Feed Iýmitiň aminokislotanyň balansyny sazlap, guşlaryň we mallaryň ösmegine kömek edip biler;
Meat Etiň hilini ýokarlandyryp biler;
Food Az aminokislotanyň siňdirilmegi bilen iýmitiň ýokumlylygyny ýokarlandyryp biler;
Feed Iýmit maddalarynyň bahasyny azaldyp biler;şonuň üçin EUB ýurtlarynda (esasanam Germaniýa, Belgiýa, Daniýa we ş.m.) we Amerikan ýurtlarynda iýmit senagatynda giňden ulanyldy.

L-tronini öndürmek we ýüze çykarmak usuly

Troniniň önümçilik usullary esasan fermentasiýa usulyny, belok gidroliz usulyny we himiki sintez usulyny öz içine alýar.Mikrob fermentasiýa usuly, ýönekeý prosesi we arzan bahasy sebäpli häzirki esasy usula öwrülen tronini öndürýär.Fermentasiýanyň ortasynda troniniň düzümini kesgitlemegiň köp usuly bar, esasanam aminokislotany analizleýji usuly, ninhidrin usuly, kagyz hromatografiýa usuly, formaldegid titrlemek usuly we ş.m.

Paten No.ZL 2012 2 0135462.0

Gysgaça mazmun

Tronin süzgüçiniň ýapylýan suwuklygy pes konsentrasiýa bugarmak ýagdaýynda kristal döreder, Kristal ýagyşdan gaça durmak üçin, proses anyk we ýapyk önümçiligi amala aşyrmak üçin dört täsirli bugarmak tertibini kabul eder.Kristallaşdyrma, öz-özünden döredilen Oslo elitriasiýa kristalizatorydyr

Enjam dolandyrmak üçin awtomatiki programma kabul edýär.

Üçünjiden, prosesiň akym diagrammasy:

Üçünjiden, prosesiň akym diagrammasy

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Etanol öndürmek prosesi

   Etanol öndürmek prosesi

   Birinjiden, çig mal Senagatda etanol, köplenç krahmal fermentasiýa prosesi ýa-da etilen göni gidrasiýa prosesi bilen öndürilýär.Fermentasiýa etanoly, çakyr öndürmek esasynda işlenip düzüldi we uzak wagtlap etanol öndürmek üçin ýeke-täk senagat usulydy.Fermentasiýa usulynyň çig malyna esasan däneli çig mal (bugdaý, mekgejöwen, mekgejöwen, tüwi, tüwi, o ...) girýär.

  • Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi

   Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distill ...

   Gysgaça syn Bäş diňli üç effekt, esasan ýokary derejeli alkogol öndürmek üçin ulanylýan adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasy esasynda girizilen täze energiýa tygşytlaýjy tehnologiýa.Adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasynyň esasy enjamlary çig distilýasiýa diňini, seýrekleýiş diňini, düzediş diňini, metanol diňini, ...

  • “Double Mash” sütüni üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi

   Jübüt Maş sütüni üç täsirli diferensial pr ...

   Umuman syn bir diň bug dört diňine girýär.Minara bilen diňiň arasyndaky temperatura basyşy we temperatura tapawudy ýuwaş-ýuwaşdan çykmak üçin ulanylýar ...

  • Duz bugarmak kristallaşma prosesi bolan galyndy suw

   Duz bugarmak kristalyny öz içine alýan galyndy suw ...

   Gysgaça syn Sellýuloza, duz himiýa senagatynda we kömür himiýasy senagatynda öndürilen galyndy suwuklygynyň "ýokary duz düzüminiň" aýratynlyklary üçin üç täsirli mejbury aýlanyş bugarmak ulgamy jemlemek we kristallaşdyrmak üçin ulanylýar we ýokary derejeli kristal süýümi bölüjä iberilýär. hrustal duz almak.Aýralykdan soň, ene içgisi dowam etmek üçin ulgama gaýdyp gelýär.Sirkulat ...

  • Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy

   Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy

   Molýus alkogol galyndylary suwuk bäş täsirli bugarma enjamy Gysgaça syn Çig mal, alkogol hapa suwlarynyň çeşmesi, häsiýetleri we zyýany Molasses alkogol hapa suwlary, şeker zawodynyň alkogol ussahanasyndan pola fermentasiýasyndan soň spirt öndürmek üçin ýokary konsentrasiýaly we ýokary reňkli organiki hapa suwlardyr.Belok we beýleki organiki maddalara baý we al ...

  • Aginomoto üznüksiz kristallaşma prosesi

   Aginomoto üznüksiz kristallaşma prosesi

   Gysgaça syn Bu substratda kristal ýarymgeçiriji gatlagy emele getirmek üçin enjam we usul bilen üpjün edýär.Ondarymgeçiriji gatlagy bug çökdürilmegi netijesinde emele gelýär.Executiveerine ýetiriji impulsly lazeriň eremegi / ýarymgeçiriji gatlagyna kristal gatlaklaryna gaýtadan gurnamak.Lazer ýa-da beýleki impulsly elektromagnit şöhlelenmesi ýarylýar we bejeriş zolagynda birmeňzeş paýlanan görnüşde emele gelýär we ...