• Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi
 • Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi

Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi

Gysga düşündiriş:

Bäş diňli üç effektli, esasan ýokary derejeli alkogol öndürmek üçin ulanylýan adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasy esasynda girizilen täze energiýa tygşytlaýjy tehnologiýa.Adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasynyň esasy enjamlary çig distilýasiýa diňini, eritme diňini, düzediş diňini, metanol diňini we haramlyk diňini öz içine alýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Bäş diňli üç effektli, esasan ýokary derejeli alkogol öndürmek üçin ulanylýan adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasy esasynda girizilen täze energiýa tygşytlaýjy tehnologiýa.Adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasynyň esasy enjamlary çig distilýasiýa diňini, eritme diňini, düzediş diňini, metanol diňini we haramlyk diňini öz içine alýar.Heatingyladyş usuly, düzediş diňiniň we eritme diňiniň esasy bug bilen reboiler arkaly gyzdyrylmagydyr we düzediş diňiniň çakyr bugy reboiler arkaly çig distilýasiýa diňine ýylylyk berýär.Eritme diňiniň çakyr bugy, reboiler arkaly metanol diňine ýylylyk berýär.Haramlyk diňi ýylylygy gönüden-göni üpjün etmek üçin göni bug ulanýar we bug sarp edilýär.Bäş sütünli üç täsirli diferensial basyş distilýasiýasynyň esasy enjamlary çig distilýasiýa diňi, eritme diňi, düzediş diňi, metanol diňi we haramlyk diňidir.

Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi1

Ikinjiden, prosesiň aýratynlyklary

1. Suw sarp ediş minarasyny, de-metanol diňini, haramlyk diňini, soňra bolsa bug sarp edilişini azaltmak üçin çig distilýasiýa diňini gyzdyrmak üçin minarany we de-metanol diňini gyzdyrmak üçin üç täsirli ýylylyk birikdirme prosesi.Ajaýyp derejeli alkogol içgileriniň öndürilişi 2,2 tonna.

2. Zyýan beriji bölüm we bölüji çig distillasiýa diňiniň ýokarky böleginde düzeldiş ulgamyna girýän çig alkogol ýaly gaty hapalary azaltmak we şeýlelik bilen çig alkogolyň arassalygyny ýokarlandyrmak üçin ýerleşdirildi.

3. Çig distillasiýa diňiniň täzeden işleýjisi, aýlanyş mejbury ýyladyş tertibiniň ýerine termosifon aýlanyş ýyladyşynyň patentlenen tehnologiýasyny kabul edýär we güýji tygşytlamak täsiri ajaýyp we reboiler ýylylyk çalşygy turbasynyň blokirleme hadysasy ýok edilýär.

4. Taýýar alkogolyň tagam hilini ýokarlandyrmak üçin distillasiýa ulgamyna mis turba gaplamasy goşulýar.

Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi2

Üçünjiden, ýyladyş usuly

Bu prosesi energiýa tygşytlamagyň açary, ýyladyş tertibi bolup, düzediş sütünini gyzdyrmak üçin esasy bug reboilerden geçýär.Arassalaýyş diňiniň çakyr bugy, metanol sütünine we eritme diňine metanol sütün reboýeri we eritme sütüni reboýeri arkaly berilýär.Eritme diňi we metanol diňiniň çakyr bugy, çig distilýasiýa diňini üpjün etmek üçin A we B çig distillasiýa sütüniniň reboilerlerinden geçýär.Arassalaýyş diňiniň hapa suwlary hapa minarany üpjün etmek üçin bugy ýakýar.Energiýa tygşytlamak maksatlaryna ýetmek üçin üç täsirli ýylylyk birikdirmesini gazanmak üçin bir minara bug we bäş minara girýär.Ajaýyp derejeli alkogol içgileriniň öndürilişi 2,2 tonna.

Dördünjiden, maddy tendensiýa

Fermentlenen ýetişen püresi, iki basgançakdan soň çig distilýasiýa sütüniniň ýokarsyndan iýmitlenýär.Çig distillasiýa diňiniň ýokarsyndaky çakyr bugy kondensirlenýär we çig alkogoly 12-18% -e çenli azaltmak üçin eritme diňine arassalanýar.Aşaky likýor gyzdyrylýar we distilýasiýa sütüniniň ýokarky tarapyndaky düzediş diňine girýär.Alkogol (96% (v / v)) metanol ýaly hapalary hasam aýyrmak üçin de-metanol sütünine çykarylýar we taýýar alkogol düýbünden çykarylýar.

Beýleki artykmaçlyklary

1. Kuwwaty tygşytlamak nukdaýnazaryndan termosifon reboiler siklini ýylatmak usuly mejbury aýlanyş ýyladyş tertibiniň ornuny tutýar we reboiler ýylylyk çalşygy turbasynyň petiklenmezligi üçin patentlenen tehnologiýamyzy ulanýar.Bir tonna alkogol içgisi 20kwh.Ilkinji bäş minaranyň diferensial basyş distilýasiýasynyň 40-45 kWt gowulandyrylmagy bilen deňeşdirilende, tygşytlaýjy 50% bolup, bu reboýleriň mejbury aýlanyş nasosynyň saklanmagynyň öňüni alýar we reboileriň hyzmat möhletini uzaldýar.

2. Haramlyk şeraby bejermek: Çig distilýasiýa diňinden, arassalama diňinden, metanol diňinden we ş.m. arassalanan alkogol we ýangyç ýagy bölüjisinden ýeňil şerap hapalyk diňine girýär we hapaçylyk diňiniň kondensatory gutarandan soň senagat alkogoly çykarylýar.Usangyç ýagy çykarylýar we ýokarky çyzykdan çykarylan çig alkogol, ýokary derejeli alkogol öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin eritme diňine geçirilýär.

3. Alkogolyň hilini ýokarlandyrmak nukdaýnazaryndan tehnologiki çärelere goşmaça enjamlaryň gurluşy hem gowulaşdy.Çig arassalaýyş diňi çakyr arassalaýjy enjam bilen enjamlaşdyryldy we distilýasiýa diňi alkogolyň arassalygyny we tagamyny üpjün etmek üçin mis doldurgyç kükürdi aýyrmak enjamy bilen üpjün edildi.

Altynjy, ajaýyp derejeli alkogol energiýasyny sarp etmek we hil deňeşdirme tablisasy.

Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Etanol öndürmek prosesi

   Etanol öndürmek prosesi

   Birinjiden, çig mal Senagatda etanol, köplenç krahmal fermentasiýa prosesi ýa-da etilen göni gidrasiýa prosesi bilen öndürilýär.Fermentasiýa etanoly, çakyr öndürmek esasynda işlenip düzüldi we uzak wagtlap etanol öndürmek üçin ýeke-täk senagat usulydy.Fermentasiýa usulynyň çig malyna esasan däneli çig mal (bugdaý, mekgejöwen, mekgejöwen, tüwi, tüwi, o ...) girýär.

  • Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi

   Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi

   Üçünji giriş L-tronin möhüm aminokislotadyr we tronin esasan lukmançylykda, himiki reagentlerde, iýmit güýçlendirijilerinde, iýmit goşundylarynda we ş.m. ulanylýar, esasanam iýmit goşundylarynyň mukdary çalt artýar.Köplenç kämillik ýaşyna ýetmedik doňuz etiniň we guş etiniň iýmitine goşulýar.Doňuz iýmitindäki ikinji çäklendirilen aminokislotadyr we guş iýminde üçünji çäklendirilen aminokislotadyr.L-th goşmak ...

  • Duz bugarmak kristallaşma prosesi bolan galyndy suw

   Duz bugarmak kristalyny öz içine alýan galyndy suw ...

   Gysgaça syn Sellýuloza, duz himiýa senagatynda we kömür himiýasy senagatynda öndürilen galyndy suwuklygynyň "ýokary duz düzüminiň" aýratynlyklary üçin üç täsirli mejbury aýlanyş bugarmak ulgamy jemlemek we kristallaşdyrmak üçin ulanylýar we ýokary derejeli kristal süýümi bölüjä iberilýär. hrustal duz almak.Aýralykdan soň, ene içgisi dowam etmek üçin ulgama gaýdyp gelýär.Sirkulat ...

  • “Double Mash” sütüni üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi

   Jübüt Maş sütüni üç täsirli diferensial pr ...

   Umuman syn bir diň bug dört diňine girýär.Minara bilen diňiň arasyndaky temperatura basyşy we temperatura tapawudy ýuwaş-ýuwaşdan çykmak üçin ulanylýar ...

  • Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy

   Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy

   Molýus alkogol galyndylary suwuk bäş täsirli bugarma enjamy Gysgaça syn Çig mal, alkogol hapa suwlarynyň çeşmesi, häsiýetleri we zyýany Molasses alkogol hapa suwlary, şeker zawodynyň alkogol ussahanasyndan pola fermentasiýasyndan soň spirt öndürmek üçin ýokary konsentrasiýaly we ýokary reňkli organiki hapa suwlardyr.Belok we beýleki organiki maddalara baý we al ...

  • Aginomoto üznüksiz kristallaşma prosesi

   Aginomoto üznüksiz kristallaşma prosesi

   Gysgaça syn Bu substratda kristal ýarymgeçiriji gatlagy emele getirmek üçin enjam we usul bilen üpjün edýär.Ondarymgeçiriji gatlagy bug çökdürilmegi netijesinde emele gelýär.Executiveerine ýetiriji impulsly lazeriň eremegi / ýarymgeçiriji gatlagyna kristal gatlaklaryna gaýtadan gurnamak.Lazer ýa-da beýleki impulsly elektromagnit şöhlelenmesi ýarylýar we bejeriş zolagynda birmeňzeş paýlanan görnüşde emele gelýär we ...