• Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy
 • Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy

Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy

Gysga düşündiriş:

Alkogol galyndylarynyň suwuklygy gaty poslaýjy we ýokary hroma eýe, biohimiki usul bilen aýyrmak kyn.Konsentrirlenen ýakylmak ýa-da ýokary netijelilikli suwuk dökün häzirki wagtda iň düýpli bejeriş meýilnamasydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Molýus alkogol galyndylary suwuk bäş täsirli bugarma enjamy

Gysgaça syn

Alkogol hapa suwlarynyň çeşmesi, aýratynlyklary we zyýany
Molýus alkogol hapa suwlary, şeker öndürýän zawodyň alkogol ussahanasyndan polýus fermentasiýasyndan soň spirt öndürmek üçin ýokary konsentrasiýaly we ýokary reňkli organiki hapa suwlardyr.Belok we beýleki organiki maddalara baý, şeýle hem Ca we Mg ýaly organiki däl duzlary we has ýokary konsentrasiýalary öz içine alýar.SO2 we ş.m.Adatça, alkogol hapa suwlarynyň pH-i 4.0-4.8, KOD 100,000-130,000 mg / 1, BOD 57-67,000 mgS, 10,8-82,4 mg / 1.Mundan başga-da, bu hapa suwlaryň köpüsi kislotaly we reňki gaty ýokary, goňur-gara, esasan karamel reňki, fenolik reňk, Maillard reňki we ş.m.Galyndy suwuklygy takmynan 10% gaty maddany öz içine alýandygy sebäpli, konsentrasiýasy pes we ulanyp bolmaýar.Bejergisiz göni derýalara we ekerançylyk ýerlerine akdyrylsa, suwuň hilini we daşky gurşawy çynlakaý hapalar ýa-da topragyň kislotalaşmagyna we gysylmagyna we ekin keselleriniň köpelmegine sebäp bolar.Alkogol galyndylarynyň suwuklygyny nädip ulanmaly we ulanmaly, şeker pudagynda ýüze çykýan çynlakaý ekologiýa meselesidir.

Alkogol galyndylarynyň suwuklygy gaty poslaýjy we ýokary hroma eýe, biohimiki usul bilen aýyrmak kyn.Konsentrirlenen ýakylmak ýa-da ýokary netijelilikli suwuk dökün häzirki wagtda iň düýpli bejeriş meýilnamasydyr.

Enjam, ýylylyk çeşmesi hökmünde doýgun bug, bir täsirli ýyladyş we bäş täsirli iş bilen bäş täsirli mejbury aýlanyş basgançak bugarmak ulgamyny kabul edýär.5-6% konsentrasiýasy bolan alkogol galyndylary suwuklygy konsentrirlenýär we buglanýar we 60% konsentrasiýasy bolan konsentrirlenen süýüm ot ýakmak üçin gazana iberilýär we öndürilen ýylylyk enjam üçin bugy ep-esli kanagatlandyrýar.Kondensirlenen suwy eritmek suwy üçin öňki bölüme gaýdyň.

Ikinjiden, prosesiň akym diagrammasy

Ikinjiden, prosesiň akym diagrammasy

Üçünjiden, prosesiň aýratynlyklary

1. Üznüksiz arassalamagy amala aşyryp we üznüksiz önümçiligi üpjün edip biljek materialy arassalamak üçin ätiýaçlyk bugardyjyny düzüň.

2. Enjam zähmet çykdajylaryny tygşytlamak üçin awtomatiki programma gözegçiligini kabul edýär.

3. processingokary gaýtadan işlemegiň netijeliligi we durnukly işleýşi.

4. Gazana gaýdyp barmak üçin galyň süýüm ulanyp, polýus ýangyç goşmazdan spirt öndürip biler.

5. Açyş effekti üçin ätiýaçlyk bugardyjy, yzygiderli arassalanmagy we üznüksiz önümçiligi üpjün edip biler.

6. Alkogol gaýtadan ulanmak we pekmek üçin gazana galyň süýüm arkaly ýangyç goşmazdan, polýusdan öndürilip bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • “Double Mash” sütüni üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi

   Jübüt Maş sütüni üç täsirli diferensial pr ...

   Umuman syn bir diň bug dört diňine girýär.Minara bilen diňiň arasyndaky temperatura basyşy we temperatura tapawudy ýuwaş-ýuwaşdan çykmak üçin ulanylýar ...

  • Etanol öndürmek prosesi

   Etanol öndürmek prosesi

   Birinjiden, çig mal Senagatda etanol, köplenç krahmal fermentasiýa prosesi ýa-da etilen göni gidrasiýa prosesi bilen öndürilýär.Fermentasiýa etanoly, çakyr öndürmek esasynda işlenip düzüldi we uzak wagtlap etanol öndürmek üçin ýeke-täk senagat usulydy.Fermentasiýa usulynyň çig malyna esasan däneli çig mal (bugdaý, mekgejöwen, mekgejöwen, tüwi, tüwi, o ...) girýär.

  • Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi

   Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi

   Üçünji giriş L-tronin möhüm aminokislotadyr we tronin esasan lukmançylykda, himiki reagentlerde, iýmit güýçlendirijilerinde, iýmit goşundylarynda we ş.m. ulanylýar, esasanam iýmit goşundylarynyň mukdary çalt artýar.Köplenç kämillik ýaşyna ýetmedik doňuz etiniň we guş etiniň iýmitine goşulýar.Doňuz iýmitindäki ikinji çäklendirilen aminokislotadyr we guş iýminde üçünji çäklendirilen aminokislotadyr.L-th goşmak ...

  • Duz bugarmak kristallaşma prosesi bolan galyndy suw

   Duz bugarmak kristalyny öz içine alýan galyndy suw ...

   Gysgaça syn Sellýuloza, duz himiýa senagatynda we kömür himiýasy senagatynda öndürilen galyndy suwuklygynyň "ýokary duz düzüminiň" aýratynlyklary üçin üç täsirli mejbury aýlanyş bugarmak ulgamy jemlemek we kristallaşdyrmak üçin ulanylýar we ýokary derejeli kristal süýümi bölüjä iberilýär. hrustal duz almak.Aýralykdan soň, ene içgisi dowam etmek üçin ulgama gaýdyp gelýär.Sirkulat ...

  • Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi

   Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distill ...

   Gysgaça syn Bäş diňli üç effekt, esasan ýokary derejeli alkogol öndürmek üçin ulanylýan adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasy esasynda girizilen täze energiýa tygşytlaýjy tehnologiýa.Adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasynyň esasy enjamlary çig distilýasiýa diňini, seýrekleýiş diňini, düzediş diňini, metanol diňini, ...

  • Aginomoto üznüksiz kristallaşma prosesi

   Aginomoto üznüksiz kristallaşma prosesi

   Gysgaça syn Bu substratda kristal ýarymgeçiriji gatlagy emele getirmek üçin enjam we usul bilen üpjün edýär.Ondarymgeçiriji gatlagy bug çökdürilmegi netijesinde emele gelýär.Executiveerine ýetiriji impulsly lazeriň eremegi / ýarymgeçiriji gatlagyna kristal gatlaklaryna gaýtadan gurnamak.Lazer ýa-da beýleki impulsly elektromagnit şöhlelenmesi ýarylýar we bejeriş zolagynda birmeňzeş paýlanan görnüşde emele gelýär we ...