• “Double Mash” sütüni üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi
 • “Double Mash” sütüni üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi

“Double Mash” sütüni üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi

Gysga düşündiriş:

Bu amal umumy derejeli alkogol we ýangyç etany öndürmek üçin amatlydyr.Bu amal Hytaýyň milli patentini aldy.Dünýäde umumy derejeli alkogol öndürmek üçin goşa sowuk diňiň üç täsirli termiki birikdirme distillasiýa tehnologiýasyny ulanýan ýeke-täk prosesdir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Umumy derejeli alkogol prosesiniň goşa sütünli distilýasiýa önümçiligi esasan inçe diň II, gödek diň II, arassalanan diň we I gödek diňden ybaratdyr. Bir ulgamda iki sany diň, iki sany gowy diň we biri bar. diň bug dört minara girýär.Minara bilen diňiň arasyndaky temperatura basyşy we temperatura tapawudy, energiýa tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin reboiler arkaly ýylylygy ýuwaş-ýuwaşdan çalyşmak üçin ulanylýar.Işde iki çig diň bir wagtyň özünde iýmitlenýär we iki inçe diň bir wagtyň özünde alkogol içýär.Häzirki wagtda bu proses umumy derejeli alkogol we ýangyç etan öndürijileriniň köpüsinde öňe sürüldi.

Iki gatly diň üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi1

Üçünjiden, prosesiň aýratynlyklary

1. Energiýanyň az sarp edilmegi, 1,2 tonna alkogol sarp edilmegi.

2. Iň gowy diňi gyzdyrmak üçin bir bug reboilerden geçýär, iň oňat diň II ýokarky çakyr bugy, çig diňi II reboýler arkaly gyzdyrýar, çig diň II ýokarky çakyr bugy I minarany we I gowy diňi göni gyzdyrýar. diňiň üstündäki çakyr, reboiler çig sütüni gyzdyrýar I energiýa tygşytlamak üçin üç täsirli ýylylyk birikdirmesini gazanmak üçin bir minara bug we dört diň girýär.

3. Minara bilen minaranyň arasyndaky diferensial basyş we temperatura tapawudyny ulanyp, reboiler arkaly ýylylygy ýuwaş-ýuwaşdan çalyşmak üçin ýylylygy iň ýokary derejede ulanyp bolýar we şeýlelik bilen energiýany tygşytlaýar.

Dördünjiden, proses

Iki gatly diň üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi2

Bäş, ýyladyş usuly

Amalyň energiýasyny tygşytlamagyň açary ýyladyş tertibidir.II minarany arassalamak üçin esasy bug gytaklaýyn gyzdyrylýar.Bug kondensirlenen suw ýetişen fermentasiýa püresi we çig alkogoly gyzdyrýar we gaýtadan ulanmak üçin gazanyň ýumşak suw çüýşesine gaýdyp gelýär;arassalanan diň II çakyr bugy reboilerden geçýär.Çig sütün gyzdyrylýar;I sütün bugy inçe sütün, reboiler tarapyndan çig sütüne gyzdyrylýar.

Bu amalda I çig diň, otrisatel basyş diňi, 2-nji gödek diň we I iň gowy diň, atmosfera basyş diňleri, II-nji minara bolsa oňyn basyş diňidir.Basgançakly ýyladyş üçin basyş tapawudy we temperatura tapawudy ulanylýar.Bir diň, energiýa tygşytlamak maksatlaryna ýetmek üçin üç täsirli ýylylyk birikdirmesini gazanmak üçin bug we üç minara girýär.

Iki gatly diň üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi3

Altynjy, maddy tendensiýa

Iki basgançakly gyzdyrylan fermentasiýa püresi ilki aldegidi aýyrmak üçin I çig sütüniň ýokarsyna girýär, soňra bolsa püresi paýlaýjynyň üsti bilen iki bölege bölýär: bir bölegi gödek sütüne, beýlekisi bolsa gödek sütüne girýär. Fermentlenen pürs II çig minara girenden soň, erbet suwuklyk minaranyň düýbünden aýrylýar we çig içgiler I jemlenmek we boşatmak üçin inçe minara girýär we taýýar alkogolyň bir bölegi ýokarda çykarylýar. gapdal çyzyk.

Arassalanan diňiň düýbünden şerap ýakýaryn we çakyr bugy kondensatynyň üstündäki çig minaradan soň, ol iň oňat diňiň içine girýär, II ajaýyp diňde jemlenýär we aýrylýar we ýokarky gapdalda taýýar spirtli içgileri çykarýar, we ýangyç ýagy ýaly ýokary gaýnadýan hapalar II inçe diňiň aşaky böleginden çykaryň.

Iki gatly diň üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi4

Alty, alkogol içgileriniň umumy derejesi we hil deňeşdirme tablisasy

Iki gatly diň üç täsirli diferensial basyş distillýasiýa prosesi5

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy

   Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy

   Molýus alkogol galyndylary suwuk bäş täsirli bugarma enjamy Gysgaça syn Çig mal, alkogol hapa suwlarynyň çeşmesi, häsiýetleri we zyýany Molasses alkogol hapa suwlary, şeker zawodynyň alkogol ussahanasyndan pola fermentasiýasyndan soň spirt öndürmek üçin ýokary konsentrasiýaly we ýokary reňkli organiki hapa suwlardyr.Belok we beýleki organiki maddalara baý we al ...

  • Aginomoto üznüksiz kristallaşma prosesi

   Aginomoto üznüksiz kristallaşma prosesi

   Gysgaça syn Bu substratda kristal ýarymgeçiriji gatlagy emele getirmek üçin enjam we usul bilen üpjün edýär.Ondarymgeçiriji gatlagy bug çökdürilmegi netijesinde emele gelýär.Executiveerine ýetiriji impulsly lazeriň eremegi / ýarymgeçiriji gatlagyna kristal gatlaklaryna gaýtadan gurnamak.Lazer ýa-da beýleki impulsly elektromagnit şöhlelenmesi ýarylýar we bejeriş zolagynda birmeňzeş paýlanan görnüşde emele gelýär we ...

  • Etanol öndürmek prosesi

   Etanol öndürmek prosesi

   Birinjiden, çig mal Senagatda etanol, köplenç krahmal fermentasiýa prosesi ýa-da etilen göni gidrasiýa prosesi bilen öndürilýär.Fermentasiýa etanoly, çakyr öndürmek esasynda işlenip düzüldi we uzak wagtlap etanol öndürmek üçin ýeke-täk senagat usulydy.Fermentasiýa usulynyň çig malyna esasan däneli çig mal (bugdaý, mekgejöwen, mekgejöwen, tüwi, tüwi, o ...) girýär.

  • Duz bugarmak kristallaşma prosesi bolan galyndy suw

   Duz bugarmak kristalyny öz içine alýan galyndy suw ...

   Gysgaça syn Sellýuloza, duz himiýa senagatynda we kömür himiýasy senagatynda öndürilen galyndy suwuklygynyň "ýokary duz düzüminiň" aýratynlyklary üçin üç täsirli mejbury aýlanyş bugarmak ulgamy jemlemek we kristallaşdyrmak üçin ulanylýar we ýokary derejeli kristal süýümi bölüjä iberilýär. hrustal duz almak.Aýralykdan soň, ene içgisi dowam etmek üçin ulgama gaýdyp gelýär.Sirkulat ...

  • Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi

   Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi

   Üçünji giriş L-tronin möhüm aminokislotadyr we tronin esasan lukmançylykda, himiki reagentlerde, iýmit güýçlendirijilerinde, iýmit goşundylarynda we ş.m. ulanylýar, esasanam iýmit goşundylarynyň mukdary çalt artýar.Köplenç kämillik ýaşyna ýetmedik doňuz etiniň we guş etiniň iýmitine goşulýar.Doňuz iýmitindäki ikinji çäklendirilen aminokislotadyr we guş iýminde üçünji çäklendirilen aminokislotadyr.L-th goşmak ...

  • Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi

   Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distill ...

   Gysgaça syn Bäş diňli üç effekt, esasan ýokary derejeli alkogol öndürmek üçin ulanylýan adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasy esasynda girizilen täze energiýa tygşytlaýjy tehnologiýa.Adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasynyň esasy enjamlary çig distilýasiýa diňini, seýrekleýiş diňini, düzediş diňini, metanol diňini, ...