• Furfural we mekgejöwen soganlygy furfural prosessini döredýär
 • Furfural we mekgejöwen soganlygy furfural prosessini döredýär

Furfural we mekgejöwen soganlygy furfural prosessini döredýär

Gysga düşündiriş:

Içindäki Pentosan ösümlik süýümli materiallary (mekgejöwen, nohut gabyklary, pagta tohumy, tüwi gabyklary, gabyk, pagta agajy) belli bir temperaturanyň we katalizatoryň täsirinde pentoza gidroliz eder, Pentozalar üç suw molekulasyny furfural emele getirer.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gysgaça mazmun

Içinde bar bolan Pentosan ösümlik süýüm materiallary (mekgejöwen sogan, nohut gabyklary, pagta tohumlary, tüwi gabyklary, gabyk, pagta agajy) belli bir temperaturanyň we katalizatoryň täsiri astynda pentoza gidroliz eder, Pentozalar üç suw molekulasyny furfural emele getirer;

Mekgejöwen sogan, adatça materiallar tarapyndan ulanylýar we arassalamak, ezmek, kislota gidrolizi, pürs arassalamak, zyýansyzlandyrmak, suwlandyrmak, arassalamak ýaly birgiden amaldan soň ahyrynda hünärli furfural alýar.

"Galyndylar" gazanyň ýakylmagyna iberiler, kül infrastruktura ýa-da organiki üçin doldurylan material hökmünde ulanylyp bilner

Üçünjiden, prosesiň akym diagrammasy:

Furfural we mekgejöwen soganlygy furfural prosesi öndürýär1

Himiki tebigat

Furfuralda aldegid we dienyl efir funksional toparlary barlygy sebäpli, furfural aldegidleriň, efirleriň, dienleriň we esasanam benzaldehidlere meňzeş beýleki birleşmeleriň häsiýetlerine eýe.Käbir şertlerde furfural aşakdaky himiki reaksiýalary başdan geçirip biler:

Furfural erkek kislotany, erkek angidridi, furo kislotasyny we furan kislotasyny öndürmek üçin okislenýär.
Gaz fazasynda, furfural suwuk malik kislotasyny döretmek üçin katalizator tarapyndan okislenýär.
Furfural wodorodlaşdyryş furfuril spirtini, tetrahidrofurfuril spirtini, metil furan, metil tetrahidrofuran öndürip biler.
Furan degişli katalizator bilen dekarburizasiýa edilenden soň furfural bugdan we suw bugyndan ýasalyp bilner.
Furfural, furfuril spirtini we natriý furoaty öndürmek üçin güýçli aşgarlaryň täsiri astynda Conicaro reaksiýasyny başdan geçirýär.
Furfural ýag kislotasynyň duzunyň ýa-da organiki bazanyň täsiri astynda Boqin reaksiýasyny başdan geçirip, furan akril kislotasyny emele getirmek üçin kislota angidrid bilen kondensasiýa edip biler.
Furfural termoplastiki rezin öndürmek üçin fenolik birleşmeler bilen kondensirlenendir;plastmassa ýasamak üçin karbamid we melamin bilen kondensirlenendir;we furfuron rezini etmek üçin aseton bilen kondensirlenendir.

Corncob ulanýar

1. Hapa suwlardan agyr metallary çykarmak üçin we gyzgyn inçe polatdan ýasalan polotnolaryň birleşmeginiň öňüni almak üçin ulanylyp bilner.
2. Karton, sement tagtasy we sement kerpiç önümçiliginde ulanylyp bilner we ýelim ýa-da pasta üçin doldurgyç hökmünde ulanylyp bilner.
3. Iýmit premiksi, metionin, lizin, lizin belok tozy, betaine, dürli galyndy preparatlary, antifungal serişdeleri, witaminler, fosfolipidler, fitaza, tagam beriji maddalar we madurin, howpsuzlyk umumy ferment holin hloridi we ş.m. weterinariýa goşundylary hökmünde ulanylyp bilner. , iýmitlendiriji, ikinji derejeli poroşokyň ornuny tutup biler, şeýle hem biologiki önümleriň fermentasiýasy üçin esasy çig mallardan biridir.
4. Furfural we ksilitol gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Furfural galyndy suwunyň täze bugarmagy dolanyşygy bilen iş salyşmak

   Furfural galyndylaryň täze prosesi bilen iş salyşmak ...

   Milli oýlap tapyş patenti, furfural hapa suwlaryň aýratynlyklary we bejeriş usuly: Güýçli kislotasy bar.Aşaky hapa suwlarda 1,2% ~ 2,5% sirke kislotasy bar, bu bolsa turbid, khaki, ýeňil geçiriji <60%.Suwdan we sirkelik kislotadan başga-da, düzüminde gaty az mukdarda furfural, beýleki yz organiki kislotalar, ketonlar we ş.m. bar. Hapa suwlardaky KOD takmynan 15000 ~ 20000mg / L ...

  • Wodorod peroksid öndürmek prosesi

   Wodorod peroksid öndürmek prosesi

   Wodorod peroksid öndürmek prosesi Wodorod peroksidiň himiki formulasy H2O2 bolup, adatça wodorod peroksid diýilýär.Daş görnüşi reňksiz aç-açan suwuklyk, güýçli oksidant, suwly ergini lukmançylyk ýaralaryny dezinfeksiýa etmek we daşky gurşawy dezinfeksiýa etmek we iýmit dezinfeksiýa etmek üçin amatlydyr.Adaty ýagdaýlarda suwda we kislorodda çüýrär, ýöne dargamak ...