• Daşary ýurt derejeli dizaýn, etanolyň ösmegine kömek edýär

Daşary ýurt derejeli dizaýn, etanolyň ösmegine kömek edýär

Häzirki wagtda global biologiki ýangyç etanolynyň ýyllyk önümçiligi 70 million tonnadan gowrak, bio-ýangyç etanyny durmuşa geçirmek üçin onlarça ýurt we sebit bar.ABŞ-da we Braziliýada bio-ýangyjyň ýyllyk önümçiligi 44,22 million tonna we 2,118 million tonna ýetdi we dünýäde ilkinji iki orunda durýar we dünýädäki umumy mukdaryň 80% -ini emele getirýär.Bio-ýangyç etanol pudagy, adaty syýasata esaslanýan pudak.Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Braziliýa, ahyrky ösüş tejribesini emele getirip, salgyt we salgyt syýasatlaryny goldamak we berk kanun çykaryjylyk arkaly bazara gönükdirilen ýoly başladylar.

Amerikan tejribesi

Amerikanyň çemeleşmesi, kanunlary berkitmek we berk kanunlary ýerine ýetirmek üçin bio-ýangyç etanyny ösdürmek we iň ýokary derejeli dizaýn durmuşa geçiriş mehanizmleriniň hemmesi bilen birleşdirildi.

1. Kanunçylyk.1978-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlary biofurate etanol ulanyjylary üçin şahsy girdeji salgydyny azaltmak we amaly bazary açmak üçin "Energetika salgyt stawkasy kanuny" yglan etdi. 1980-nji ýylda kanun taslamasynyň çykarylmagy ýurdy goramak üçin Braziliýadan getirilen etanollara ýokary nyrhlar girizdi.2004-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlary bio ýangyç etanyny satýanlara gönüden-göni bir tonna 151 dollar salgyt subsidiýalaryny berip başlady. Göni doldurmak bio-ýangyç etanol önümçiligini partlaýjy ösüşe öwürýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary indi ähli benziniň azyndan 10% garylmagyny talap edýär. bio ýangyç etany.

2. Kanunyň berk ýerine ýetirilmegi.Howa serişdeleri bölümi, Daşky gurşawy goramak býurosy we Salgyt gullugy ýaly döwlet bölümleri degişli kanunlary we düzgünleri berk ýerine ýetirýär, öndürijiler, ýangyç stansiýalary, mekgejöwen öndürijiler ýaly kärhanalara we gyzyklanýan taraplara gözegçilik we gözegçilik.Kanunlaryň we düzgünleriň we syýasatlaryň netijeli durmuşa geçirilmegini öňe sürmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlary “Täzelenýän energiýa standartlary” (RFS) hem düzdi.ABŞ-da her ýyl näçe bio-ýangyç ulanylmalydygyna goşmaça, Daşky gurşawy goramak gullugy bio-ýangyç etanynyň hakykatdanam benzine goşulmagyny üpjün etmek üçin standartda “täzelenip bilýän energiýa yzygiderliligi san ulgamyny” (RIN) ulanýar.

3. Sellýuloza ýangyjynyň etanyny ösdüriň.Talap bilen üpjün edilip, üpjünçiligi üpjün etmek maksady bilen, soňky ýyllarda ABŞ sellýuloza ýangyjynyň etanyny ösdürmek syýasatyny işläp düzdi. Buş, işlän döwründe sellýuloza ýangyjy etany üçin hökümet tarapyndan 2 milliard dollar hemaýat bermegi teklip edýär.2007-nji ýylda ABŞ-nyň Oba hojalygy ministrligi sellýuloza ýangyjy etany üçin 1,6 milliard dollar goldaw berjekdigini habar berdi.

Hut şu kanunlara we düzgünlere we durmuşa geçiriş ulgamlaryna bil baglap, dünýäde iň ösen, önümiň iň ýokary önümi, iň üstünlikli önüm çykarylyşy, iň üstünlikli ösüşi we ahyrynda bazara gönükdirilen ösüş ýoluna başlady.

Braziliýa tejribesi

Braziliýa ozalky “Milli alkogol meýilnamasynyň” bazara gönükdirilen düzgünleşdirilmegi arkaly bio-ýangyç etanol pudagyny ösdürdi.

1. “Milli alkogol meýilnamasy”.Meýilnama Braziliýanyň Şeker we etanol komiteti we Braziliýanyň Milli Nebit Korporasiýasy tarapyndan baha serişdeleri, umumy meýilnamalaşdyrmak, salgyt arzanladyşlary, hökümet subsidiýalary we biologiki ýangyç etanyna berk gözegçilik etmek üçin gatnaşygy standartlary ýaly dürli syýasatlary öz içine alýar. senagaty.Meýilnamanyň durmuşa geçirilmegi bio-ýangyç etanol pudagynyň ösüşiniň esasynyň döredilmegine itergi berdi.

2. Syýasat çykýar.Täze asyrdan bäri Braziliýa syýasat tagallalaryny kem-kemden azaltdy, baha çäklendirmelerini gowşatdy we bazar tarapyndan baha kesildi. Şol bir wagtyň özünde Braziliýa hökümeti çeýe ýangyç ulaglaryny işjeň ösdürýär. Sarp edijiler deňeşdirme deňeşdirmesine görä ýangyjy çeýe saýlap bilerler. benziniň bahasy we bio-ýangyç etanolynyň bahasy, şeýlelik bilen bio-ýangyç etanynyň ulanylmagyny öňe sürýär.

Braziliýanyň biologiki ýangyç etanol pudagynyň ösüş aýratynlyklary bazara gönükdirildi.


Iş wagty: Fewral-23-2023