• Fuelangyç etanol giňişligi üçin ägirt uly kömürden ýasalan etanol ýoly öňde barýar

Fuelangyç etanol giňişligi üçin ägirt uly kömürden ýasalan etanol ýoly öňde barýar

Daşary ýurtlar bilen deňeşdirilende ýangyç etanol bazary gaty uludyr we häzirki wagtda biomassan etanol tarapyndan monopoliýa edilýär.Kömür-etanol, kömür öndürýän nebit, kömür-gaz, kömür -olefin we kömür-etilen glikol öndürilenden soň indiki kömür himiýa pudagynyň indiki esasy ösüş ugruna öwrüler we gönüden-göni bäsleşer. ep-esli çykdajy artykmaçlygy bilen biomassan etanol üçin.

Esasy görnüş

ýurdumyň ýangyç etanol bazarynda ägirt uly ýer bar we uzak möhletde 9,4 million tonna töweregi isleg boşlugy bar.Uelangyç etany benzini has ýeterlik edip biler, şol bir wagtyň özünde partlama garşylygy hem-de dünýäde giňden ýaýrady.2016-njy ýylda meniň ýurdumyň ýangyç etanol önümçiligi ABŞ-nyň 42,66 million tonnasy we Braziliýada 17,44 million tonna bilen deňeşdirilende 2,6 million tonna boldy.Orta döwürde, Energetika býurosynyň “13-nji bäş ýyllyk meýilnamasy” 2020-nji ýyla çenli ýurdumyň ýangyç etanynyň öndürilişiniň 4 million tonna bolup, häzirki ösüşden 54 göterim ýokarlanmagy teklip etdi.Etanol boşlugy talap edýär.Mundan başga-da, etanol import nyrhlary we etanol benzini synagdan geçirmek içerki ýangyç etany islegi üçin amatly bolar.

Kömür ýangyjy etanolynyň bahasy artykmaçlygy, glikotik etanolyň bahasyndan 300 ýuana / tonna 800 ýuana / tonna.Fuelangyç etanoly bölüji etanol we kömür-etanol iki prosess ýoly, biomassanyň etanolynyň bahasyny 4700-5600 ýuana (G1 nesil 4709 ýuana / tonna, G1.5 nesil 5275 ýuana / tonna, G2 nesil 5588 ýuana / hasaplady. tonna);kömürden ýasalan etanolyň bahasy, adatça, 4000-4200 ýuanyň arasynda (IFP sintetiki gaz göni wodorodyň täzelenmegi 4071 ýuana / tonna, Portal himiki sirke kislotasynyň 4084 ýuana / tonna göni wodorodlaşdyrylmagy, wodorod wodorod kislotasynyň ester gidrojenasiýasy 4201 ýuan / ton, orta - ereýän tehnologiýa wodorod asetat 4104 ýuan / tonna), hatda azyk etany subsidiýalary we sarp ediş salgydyny azaltmak ýaly faktorlary göz öňünde tutanyňyzdan soň, kömür-etanol azyndan 300 ýuana / tonna tapawudy bilen ep-esli çykdajy artykmaçlygyna eýe.Iň ýokary mukdary 800 ýuana / tonna ýetip biler.

Biomantiki etanol subsidiýalary azaldy we kömürden ýasalan etanyň çykdajy artykmaçlygy bilen ýüze çykmagyna garaşylýar.Geljekde biomassan etanol aşakdaky töwekgelçiliklere duçar bolup biler: (1) Maliýe subsidiýalary azalmagyny dowam etdirdi we däne etanol subsidiýalary 2005-nji ýyldan 2016-njy ýyla çenli 1883 ýuana / tonnadan subsidiýa düşmedi we girdeji zaýalanmagy mümkin;.Munuň tersine, kömür-etanol subsidiýa bolmasa-da bäsdeşlik artykmaçlygyna eýe.Mundan başga-da, geljekde biologiki etanolyň we kömürden ýasalan etanolyň önümçilik kuwwaty takmynan 3: 1. Kömür-etanol kompaniýalarynyň arasyndaky bäsdeşlik gaty ýiti bolmaz we has uly biologiki etanolyň ornuny tutar diýlip garaşylýar. çykdajy artykmaçlygy bilen.


Iş wagty: 15-2023-nji mart