• Fuelangyç etanolynyň täze ýaşyl energiýasy

Fuelangyç etanolynyň täze ýaşyl energiýasy

soňky ýyllarda saman ýakmak şäherdäki dumanlary güýçlendirmek üçin kükürt dioksidi, azot dioksidi we dem alýan bölejik maddalary ýaly köp mukdarda howany hapalaýar.Soňky ýyllarda daşky gurşawy goramak işleriniň birinde sypal ýakmak gadagandyr.Başga bir günäkär hökmünde dumanyň günäkäriniň guýruk howa zyňyndylary hem gysyşa iterildi.Awtoulag serişdeleriniň getirýän hapalanmagy bilen ýüzbe-ýüz bolup, nebitiň hilini ýokarlandyrmak aýratyn möhümdir.

Recentlyakynda neşir edilen “Anhui ekologiki siwilizasiýanyň gurluşyk ösüş hasabaty”, “13-nji bäş ýyllyk meýilnama” döwründe howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak bilen baglanyşykly ýüze çykýan kynçylyklaryň we ýagdaýlaryň agyrdygyny görkezýär.Degişli hünärmenler Anhui welaýatynyň etanol benzini köpeltmek boýunça iň irki welaýatdygyny we üstünlikli tejribe gazandyklaryny aýtdylar.Etanol benzini dumanlary azaltmak üçin ähli taraplaýyn ösdürmek üçin edilýän tagallalary artdyrmak üçin başlangyç nokat hökmünde kabul etmeli.

Awtoulag benzini üçin awtoulag benzini öňe sürmek ýurduň başynda durýar

Adaty benzine belli bir göterim ýangyç etanolyny (köplenç alkogol diýilýär) goşuň we awtoulag etanol benzini ediň.Milli ülňülere laýyklykda, etanol benzini adaty benziniň 90% we 10% ýangyç etany bilen garylýar.Bu awtoulag benzini ulanyp, awtoulag motoryny üýtgetmeli däl.

Fuelangyç etanolynyň goşulmagy benzindäki kislorodyň mukdaryny köpeldip, benziniň has ýanmagyna sebäp boldy we uglewodorod birleşmeleriniň, kömürturşy gazynyň, kömürturşy gazynyň PM2.5 zyňyndylaryny azaltdy;MTBE-ni peseltmek kyn.Adamlar MTBE-iň ýokary konsentrasiýasyna duçar bolanda, bu ýigrenji, gusmak, baş aýlanmak we beýleki oňaýsyzlyklara sebäp bolar);şol bir wagtyň özünde benzindäki aromatikanyň düzümi azalýar we ikinji derejeli PM2.5 zyňyndylary azalýar.

“Benziniň ýerine etanolyň ösdürilmegi diňe bir energiýany tygşytlamak bilen çäklenmän, awtoulag tarapyndan çykarylýan zyýanly gazy hem azaldyp biler.Daşky gurşawy we çeşmeleri goramak üçin amatly täze mesele. "Kiao ingingbin, meniň ýurdumyň esasy nebit import ediji ýurda öwrülendigini aýtdy.Çeşmeleriň täsiri bilen, çig nebit bilen islegiň arasyndaky gapma-garşylyk barha artýar.Bir tarapdan, ulaglar üçin awtoulag benzini, nebit ýetmezçiliginiň arasyndaky gapma-garşylygy aradan aýyrmaga, beýleki tarapdan, atmosfera gurşawyny gowulaşdyrmaga amatly.Etanol üçin elit, ýerasty suwlaryň hapalanmagynyň öňüni almak bilen, awtoulagyň gaz hapalanmagyny 1/3 azaldyp biler.

Köp sanly gözleg, adaty benzin bilen deňeşdirilende, etanol benziniň umumy zyňyndylary PM2.5-den 40% -den gowrak azaldyp biljekdigini ýüze çykardy.Şolaryň arasynda awtoulag gazlarynda uglewodorod birleşmeleriniň (CH) konsentrasiýasy 42,7%, uglerod monoksidi (CO) 34,8% azaldy.

Welaýatymyz, etanol benzini ulanylaly bäri energiýany tygşytlamakda we zyňyndylary azaltmakda 2005-nji ýylyň 1-nji aprelinden bäri 10 ýyldan gowrak wagt bäri ýapyk.Welaýat 2015-nji ýyla çenli jemi 2,38 million tonna ýangyç etany, 23,8 million tonna etanol benzini we 7,88 million tonna kömürturşy gazyny ulandy.Olaryň arasynda 2015-nji ýylda uglerodyň zyňyndylaryny 1,09 million tonna azaltmak üçin takmynan 330,000 tonna ýangyç etany ulanyldy.Ulaglar üçin awtoulag benzini öňe sürmek bilen welaýatymyz ýurduň başynda durýar.

Welaýat jemgyýetçilik howpsuzlygy ýol hereketini dolandyryş müdirliginiň maglumatlaryna görä, 2015-nji ýylyň ahyrynda welaýatyň awtoulag serişdelerine eýeçiligi takmynan 11 million awtoulag boldy we etanol benziniň ulanylmagy takmynan 4,6 million awtoulag serişdeleriniň çykýan zyňyndylaryny azaltmaga deň boldy. diňe bir şäher tüssesini azaltmak bilen çäklenmän, imperator parnik gazlarynyň täsirini hem azaltdy.2015-nji ýyldan başlap, welaýatymyz “PM10 konsentrasiýasyny yzygiderli azaltmak we dumanly howany azaltmaga çalyşmak” howanyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin aýratyn talap hökmünde kabul etdi.
Aşgazan-içege dänesi mekgejöweniň çuňňur gaýtadan işlenmegine kömek edýär

Garry dänäni siňdirmek maksady bilen, meniň ýurdum 2002-nji ýylda etanol benziniň hakyky ösüş tapgyryna gadam basdy. Welaýatymyz ozal ýangyç etany öndürýän welaýatlaryň biri, şeýle hem ýurtda etanol benzini köpeltmek üçin welaýat.Häzirki wagtda mekgejöweni çuňňur gaýtadan işlemek ýurduň başynda durýar we mekgejöweniň doly satyn alynmagyny, gaýtadan işlenilmegini we ýangyç etanyny öndürmegini, welaýatda ýapylýan we ösdürilýän senagat zynjyryny emele getirdi.Welaýatda öndürilen mekgejöweniň umumy mukdary welaýatda gaýtadan işlenip bilner.Häzirki ýangyç etanynyň öndürilişi 560,000 tonna, welaýatda welaýatda ulanylyşy 330 000 tonna, garyşyk etanol benzini 3,3 million tonnadan gowrak.Senagat masştaby ýurduň başynda durýar.Şeýle hem ýerli mekgejöweniň siňdirilmegi üçin durnukly sarp edijini üpjün edýär.

Foodurduň azyk önümleriniň sanawyny siňdirmek we oba hojalygynyň önümlerini çuňňur gaýtadan işlemek syýasatyny, Anhui welaýatynda köp ýyllap ýangyç etanol pudagyny ösdürmek üçin binýady ulanmak we ýangyjyň ortaça ösmegi üçin aç-açan birnäçe çäräniň çäginde. etanol bu meseläni çözmegiň ýollaryndan biridir.

Mekgejöwen welaýatymyzyň demirgazygyndaky Anhui sebitinde daýhanlarda ösdürilip ýetişdirilýän esasy däne ekinlerinden biridir.Ekiş meýdany bugdaýdan soň ikinji ýerde durýar.2005-nji ýyldan bäri welaýatyň mekgejöwen önümçiligi ýylsaýyn artdy.Hytaýyň statistika ýyl ýazgysynda 2005-nji ýylda 2,35 million tonnadan 2014-nji ýylda 4,65 million tonna çenli iki esse ýokarlanandygy görkezilýär.Şeýle-de bolsa, däne ýygnamak we saklamak nukdaýnazaryndan ýokary ammar ammarlardan doly we maliýe basyşy gaty uludyr.Käbir bilermenler 280 million tonnadan gowrak milli mekgejöwen sanawynyň bardygyny we mekgejöweniň her tonnasynyň ýyllyk inwentar bahasynyň 252 ýuana deňdigini, bu transport, gurluşygy öz içine almaýan satyn alyş bahasy, saklamak bahasy, göterim subsidiýasyny öz içine alýar. ammaryň kuwwaty we ş.m.Şeýlelik bilen, maliýe ýylynyň bir ýyl tölenmeli mekgejöwen sanawynyň bahasy 65,5 milliard ýuandan geçer.Mekgejöweniň “ýok edilmeginiň” gyssaglydygyny görmek bolýar.

Inokary inwentar mekgejöweniň bahasynyň peselmegine sebäp boldy.Welaýatyň galla we nebit bahalaryna gözegçilik edýän hepdelik hasabatyna görä, 2016-njy ýylyň ýanwar aýynyň başynda ikinji derejeli mekgejöweniň lomaý satuw bahasy 94,5 ýuana / 50 kg, 8-nji maýda bolsa 82 ýuana / 50 kg çenli aşaklady.Iýun aýynyň ortalarynda, Suçhouou şäheriniň Lakiao etrabynda ýerleşýän Huaihe däne senagaty birleşiginiň başlygy Li ongong reportersurnalistlere mekgejöweniň bahasynyň geçen ýylyň başynda her pişik üçin 1,2 ýuana, bazar bahasynyň diňe bahasydygyny aýtdy. takmynan 0,75 ýuan.Welaýat oba hojalygy komitetiniň degişli hünärmenleri, häzirki nukdaýnazardan esasy ekinleriň mekgejöweni hökmünde “azyk satmakda kynçylyk çekmezlik” zerur diýip hasaplaýarlar.Birnäçe çärä goşmaça, ýerleşişe taýýarlyk görmek we ýygnamak we saklamak kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin aşaky gaýtadan işleýän pudagyň iýmit siňdiriş dänesini öndürmek kuwwatyny ýokarlandyrmak hem zerurdyr.Başarnyk.Azyk önümleriniň orta we aşaky akymlary hökmünde etanol kärhanalary galla bazaryny doly herekete getirip biler.Azyk önümçiligine täsir etmezden, oba hojalygynyň üpjünçiliginiň gapdalyndaky reforma netijeli durmuşa geçirilmegi üçin oba hojalyk önümleriniň ätiýaçlyklarynyň siňdirilmegi.


Iş wagty: 13-2022-nji oktýabr