• meniň ýurdumyň bio-ýangyç etany uly ösüş meýdanyna eýedir

meniň ýurdumyň bio-ýangyç etany uly ösüş meýdanyna eýedir

n soňky ýyllarda bio-ýangyç etany dünýäde çalt ösüş gazandy.Bu ugurda meniň ýurdumyň belli bir önümçilik kuwwaty bar bolsa-da, ösen ýurtlar bilen deňeşdirilende ep-esli boşluk bar.Uzak möhletde bio-ýangyç etanynyň ösdürilmegi azyk üpjünçiligi bilen islegiň deňagramlylygyny has-da ýokarlandyrar we oba ykdysady ösüşine itergi berer

“Bio ýangyç etan senagaty täze ykdysady ösüş nokadyna we oba ykdysadyýetini ösdürmek üçin möhüm çärä öwrüldi.countryurdumyň bio-ýangyç etanol önümçiligi häzirki wagtda 2,6 million tonna töweregi, bu ösen ýurtlar bilen deňeşdirilende ep-esli boşluk bolup, mundan beýläk-de öňe sürmek zerur.“Himiýa tehnologiýasy boýunça hünärmen we Sinopec Ylym we Tehnologiýa ministrliginiň öňki müdiri Kiao Yingbin ýakynda geçirilen metbugat aragatnaşyk ýygnagynda aýtdy.

Bio ýangyç etany ulaglar üçin etanol benzine ýasalyp bilner.Senagat hünärmenleri, bio-ýangyç etany ösdürmegiň ähmiýetiniň oba hojalygynyň meselelerini çözmekdigine ynanýarlar.Köp ýyl bäri meniň ýurdum mekgejöweniň ýerinde öwrülişiniň intensiwligini artdyrýar we çykmagyň ýollaryndan biri bio-ýangyç etanyny ösdürmekdir.
Halkara tejribe, bio-ýangyç etanynyň ösdürilmeginiň köp oba hojalyk önümleri üçin uzak möhletli, durnukly we gözegçilikde saklanylýan gaýtadan işlemek we özgertmek kanallaryny döredip biljekdigini we ýurduň galla bazaryny kadalaşdyrmak ukybyny ýokarlandyryp biljekdigini görkezýär.Mysal üçin, ABŞ mekgejöweniň umumy bahasynyň 37% -ini mekgejöweniň bahasyny saklaýan ýangyç etany öndürmek üçin ulanýar;Braziliýa, şeker-şeker-etanol bilen bilelikde öndürmek arkaly içerki şeker we şeker bahalarynyň durnuklylygyny üpjün edýär we daýhanlaryň bähbitlerini goraýar.

“Bio ýangyç etanolynyň ösdürilmegi azyk önümleriniň we islegiň deňagramlylygyny ýokarlandyrmaga, azyk önümçiliginiň we sarp etmegiň ajaýyp siklini emele getirmäge, şeýlelik bilen oba hojalygynyň önümçiligini durnuklaşdyrmaga, daýhanlaryň girdejilerini ýokarlandyrmak üçin ýol açmagyna we oba hojalygynyň netijeliligini we oba ykdysady ösüşine itergi berer. .Fuelangyç etanolynyň senagat binýady Demirgazyk-gündogaryň janlanmagyna amatlydyr. ”Hytaýyň In Engineeringenerçilik akademiýasynyň akademigi ueu Guojun aýtdy.

Hasaplamalara görä, meniň ýurdumyň ýyllyk we aşa däne öndürýän ýyllyk önümçiligi belli bir derejede bio-ýangyç etanol önümçiligini goldap biler.Mundan başga-da, halkara bazaryndaky mekgejöweniň we kasanyň ýyllyk söwda mukdary 170 million tonna ýetýär we 5 göterimini 3 million tonna töweregi bio-ýangyç etanyna öwrüp bolýar.Içerki ýyllyk elýeterli sypal we tokaý galyndylary 400 million tonnadan geçýär, olaryň 30 göterimi 20 million tonna bio-ýangyç etany öndürip biler.Bularyň hemmesi bio-ýangyç etanynyň önümçiligini we sarp edilişini giňeltmek we durnukly ösüşi amala aşyrmak üçin ygtybarly çig mal kepilligini üpjün edýär.

Diňe bu däl, bio-ýangyçly etanol ekologiki gurşawy gowulaşdyrmak üçin amatly bolan ulagyň gazyndaky kömürturşy gazyny we bölejik maddalarynyň, kömürturşy gazynyň, uglewodorodlaryň we beýleki zyýanly maddalaryň zyňyndylaryny azaldyp biler.

Häzirki wagtda dünýäde ýangyç etanol önümçiligi 79,75 million tonna.Şolaryň arasynda ABŞ 45,6 million tonna mekgejöwen ýangyjy etanyny ulanyp, benziniň sarp edilişiniň 10,2 göterimini emele getirdi, 510 million barrel çig nebit importyny azaltdy, 20,1 milliard dollar tygşytlady, jemi içerki önümde 42 milliard dollar we 340,000 iş ýerini döretdi we salgytlary köpeltdi 8,5 milliard dollar.Braziliýa ýylda 21,89 million tonna etanol öndürýär, benziniň sarp edilişiniň 40% -den gowragy, etanol we bagasse elektrik energiýasy öndürmek ýurduň energiýa üpjünçiliginiň 15,7% -ini emele getirýär.

Dünýä bio ýangyç etanol pudagyny güýçli ösdürýär we Hytaý hem muňa ýol bermeýär.2017urdum 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda 2020-nji ýyla çenli ýurtda ulaglar üçin etanol benzini bilen doly üpjün edilmegini teklip etdi.Häzirki wagtda meniň ýurdumdaky 11 welaýat we awtonom sebit etanol benzinini wagyz etmek boýunça synag geçirýär we etanol benziniň sarp edilişi şol döwürde milli benziniň sarp edilişiniň bäşden bir bölegini tutýar.

countryurdumyň bio-ýangyç etanol önümçiligi takmynan 2,6 million tonna bolup, dünýädäki umumy mukdaryň diňe 3% -ini emele getirýär we üçünji ýerde durýar.Birinjisi we ikinjisi degişlilikde ABŞ (44,1 million tonna) we Braziliýa (21,28 million tonna) bolup, bu meniň ýurdumyň bio-ýangyç etan senagatynyň ösüş üçin henizem köp ýeriniň bardygyny görkezýär.

Countryurdumyň bio-ýangyç etanol pudagynda on ýyldan gowrak ösüşden soň, mekgejöwen we kasany çig mal hökmünde ulanýan 1-nji we 1.5-nji nesil önümçilik tehnologiýalary ýetişdi we durnukly boldy.şert.

“Meniň ýurdumda bio-ýangyç etanol tehnologiýasynyň öňdebaryjylygy bar.Diňe 2020-nji ýylda tutuş ýurt boýunça E10 etanol benzini ulanmak maksadyna ýetmek bilen çäklenmän, beýleki ýurtlara bio-ýangyç etanol pudagyny döretmäge we ösdürmäge kömek etmek üçin tehnologiýa we enjamlary eksport edip biler. ”Kiao Yingbin aýtdy.


Iş wagty: Awgust-23-2022