• Hytaýyň birnäçe welaýaty täze nesil bio-ýangyç etanol taslamalaryny gurmaga taýýarlanýar

Hytaýyň birnäçe welaýaty täze nesil bio-ýangyç etanol taslamalaryny gurmaga taýýarlanýar

Her ýyl tomus hasyly, güýz we gyş aýlarynda meýdanda elmydama köp mukdarda bugdaý, mekgejöwen we beýleki sypal ýakylýar, köp mukdarda tüsse çykýar, diňe bir oba daşky gurşawyny goramak meselesine öwrülmeýär, hatda şäher gurşawyna zeper ýetmeginiň esasy günäkärine öwrüliň.Degişli statistikalara görä, uly oba hojalygy ýurdy hökmünde biziň ýurdumyz her ýyl 700 million tonnadan gowrak saman öndürip biler, “peýdasyz” bolup biler, ýöne “galyndylary” taşlamalydyr.Häzirki wagtda dünýädäki ýangyç etanol pudagy oba hojalygy ekinlerinden çig mal hökmünde oba hojalygyna we tokaý galyndylaryna çig mal hökmünde döwrebaplaşdyryş döwrüne gadam basýar, şolaryň arasynda sellýuloziki etanol ýangyç etanol pudagynyň ösüş ugry hökmünde ykrar edilýär.Häzirki wagtda sellýuloza etany gaýtadan işlemek taslamasyny gurmak üçin ýüz tutýan köp welaýat bar, biziň ýurdumyz her ýyl ýüzlerçe million tonna ekin sypalyny täze ulanar.Fuelangyç etany näme?Ekologiýa taýdan arassa täzelenip bilýän energiýa hökmünde ýangyç etanyol, adaty benziniň oktan sanyny köpeldip biler we awtoulag tükeniksizliginde uglerod oksidiniň, uglewodorodlaryň we bölejik maddalarynyň zyňyndylaryny ep-esli azaldyp biler.Benziniň ornuny tutmak üçin dünýäde iň köp ulanylýan täzelenýän energiýa.Häzirki wagtda ulanýan etanol benzini, ýangyç goşulýan benzin.Milli etanol benzini köpeltmek boýunça öňdebaryjy topar çagyrylan geňeşçi Kiao Yingbin, 2004-nji ýyldan bäri Hytaýyň Anhui, Henan, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Guangxi, Hubei, Shandong we beýleki 11 welaýatda we käbir şäherlerde etanol benziniň ulanylmagyny öňe sürýändigini aýtdy. E10 awtoulag etanol benziniň satuwy 23 million tonna, Hytaýda awtoulag benziniň umumy mukdarynyň dörtden bir bölegini emele getirýär we atmosfera gurşawyny gowulandyrmakda möhüm rol oýnaýar.2000-nji ýyldan 2014-nji ýyla çenli dünýäde ýangyç etanol önümçiligi ýylda 16% -den gowrak artyp, 2014-nji ýylda 73,38 million tonna ýetdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk Guramasy 2020-nji ýyla çenli dünýäde ýangyç etanynyň ýyllyk önümçiliginiň 120 million tonna ýetmegine garaşýar
Oba hojalygy we tokaý galyndylaryny çig mal hökmünde ulanmak bilen sellýuloziki etanol tehnologiýasy dünýäde yzygiderli ösüş gazandy we birnäçe senagat zawodlary işe girizildi we gurulýar.Hytaýda sellýuloza ýangyjynyň etanol tehnologiýasy senagat taýdan ösüş döwründe.“COFCO ZHAODONG” Kärhanasynyň 500 tonna sellýuloziki etanol synag enjamynyň ýyllyk önümçiliginiň 10 ýyl bäri kämillik ýaşyna ýetendigi düşünilýär.Häzirki wagtda COFCO täjirçilik işiniň şertlerine laýyk gelýän 6 MWt biomassany öndürmek taslamasy bilen bilelikde 50 müň tonna sellýuloziki etanol öňe sürýär.Milli etanol benzini öňe sürmek Öňdebaryjy GROUP çagyrylan geňeşçi Jo ingingbin: countryurdumyzda sellýuloza alkogolynyň iki zawody bar, spirtli içgiler.Hytaýda ýylda näçe saman bar?900 million tonna.900 million tonna sypalyň käbiri kagyz ýüzüne, käbiri iýmitlenmeli we käbirleri meýdana gaýtarylmaly.Alkogola 200 million tonna saman, bir tonna 7 tonna saman bar bolsa, 30 million tonna alkogol bolar.


Iş wagty: 21-2022-nji oktýabr