• Şandong Jinta topary, “16-njy Şanhaý halkara krahmal we krahmal önümleriniň sergisi” hasabatyna gatnaşdy

Şandong Jinta topary, “16-njy Şanhaý halkara krahmal we krahmal önümleriniň sergisi” hasabatyna gatnaşdy

2022-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda welaýat partiýasy komitetiniň we welaýat häkimliginiň iş ýerleşdirişine görä, Şandong welaýat senagat we maglumat tehnologiýasy býurosy tarapyndan gurnalan 2021-nji ýyldaky hususy ykdysady hyzmat konferensiýasynyň we hususy kärhana hyzmat hepdeliginiň açylyş dabarasy we Senagat we söwda federasiýasy “Oriental Hotel” halkara sergisinde geçirildi.Merkez ajaýyp ýagdaýda geçirildi.Maslahat Şandong welaýatynda “izedöriteleşdirilen, ýöriteleşdirilen, ýöriteleşdirilen we täze” Fuyou maksatnamasy üçin saýlanan kompaniýalaryň birinji toparyna nyşanlar we şahadatnamalar berdi.Shandong Jinta Group Co., Ltd., Şandong welaýatynyň “ýöriteleşdirilen, arassalanan we täze” hususy kärhana goldawy we ajaýyp gözden geçiriş kärhanalary (birinji partiýa) resmi gözden geçirilenden, bilermenleriň gözden geçirişinden, onlaýn mahabatyndan we beýleki baglanyşyklaryndan üstünlikli saýlandy. .
Duşuşygyň ýolbaşçylary hususy ykdysady hyzmat konferensiýasynyň we hususy kärhanalara hyzmat hepdeliginiň esasan “iki saglygyň” möhüm talaplaryny öňe sürmäge, hökümet we kärhanalara hyzmat syýasatyny ýygnamaga, oňyn özara gatnaşyklary we aragatnaşygy ösdürmäge we işini yzygiderli optimizirlemäge gönükdirilendigini bellediler. şäherdäki gurşaw.Hususy kärhanalaryň kanagatlanmagyny we gazanç duýgusyny ýokarlandyryň.Şandong reforma we ösüşiň öň hatarydyr.Geçmişine, şu gününe ýa-da geljegine garamazdan, hususy ykdysadyýetdäki hususy telekeçiler Guanç Guangzhououda iň gymmatly çeşmelerdir.Hususy telekeçiler umumy ýagdaýa düşünerler, tehnologiki innowasiýalary yzygiderli güýçlendirer, gözleg we ösüş üçin maýa goýumlaryny artdyrar we ýaşyl ösüşi çaltlaşdyrar diýip umyt edýäris.Täze ösüş we üstünlikleri gözlemek üçin ýöriteleşdirilen we täze ”ugurlarda ýöriteleşmek.

Şandong welaýatynyň “ýöriteleşdirilen, arassalanan we täze” hususy kärhanany goldaýan we ajaýyp meýilnama taslamasy, ykdysady peýdalarda, üznüksiz innowasiýa mümkinçiliklerinde we iş we dolandyryş modellerinde güýçli integrasiýa mümkinçiliklerini saýlamagy maksat edinýär;Ylmy-gözleg dizaýny, önümçilik, marketing, içerki dolandyryş we ş.m. Üznüksiz täzelik we ep-esli artykmaçlyklary gazanmak;belli bir görkeziş we mahabat bahasyna eýe bolup, standartlaşdyrylan dolandyryş, gowy abraý, güýçli jemgyýetçilik jogapkärçiligi duýgusy, öňdebaryjy önümçilik tehnologiýasy, proses we önümiň hili we öndürijiligi bar we intellektual eýeçiligi dolandyrmak ulgamy birneme doly;ähmiýet beriň we durmuşa geçiriň Uzak möhletleýin ösüş strategiýasy, degişli ugurlarda halkara ýa-da içerki öňdebaryjy kärhana öwrülmek mümkinçiligine eýedir.

Bu ykrar, ygtyýarly edaralar tarapyndan kompaniýanyň hemmetaraplaýyn kuwwatynyň we dowamly innowasiýa ukybynyň ýokary ykrar edilmegini we doly tassyklanmagyny doly görkezýär.Senagat tehnologiýasynyň gurluşyny we daşky gurşawyň önümçilik usullaryny goramak, ekologiki ileri tutulýan, ýaşyl we pes uglerodly ýokary hilli ösüş ýoluny gyşarnyksyz dowam etdiriň we meýilnama boýunça uglerodyň we uglerodyň bitaraplygynyň durmuşa geçirilmegine goşant goşuň.


Iş wagty: 22-2022-nji sentýabr