• Dört sütünli goşa sütün distilýasiýa enjamy tehnologiýasy, ýedi sütünli distillasiýanyň täze tehnologiýa taslamasyna üýtgedildi.

Dört sütünli goşa sütün distilýasiýa enjamy tehnologiýasy, ýedi sütünli distillasiýanyň täze tehnologiýa taslamasyna üýtgedildi.

Biziň kompaniýamyz we Guangxi Xintiande Energy Co., Ltd. "Nissan 400 tonna ýedi Pagoda köp täsirli diferensial kadalaşdyryjy özgertme taslamalaryna" gol çekdi.
“Guangxi Xintiande Energy Co., Ltd.” bilen hyzmatdaşlyk, Şandong ishişui Hongda Biotehnologiýa Co., Ltd. bilen uzak ýyllap dowam eden tehniki alyş-çalyş we yzarlaýyş hyzmatlaryna esaslanýar.“Guangxi Xintiande Energy Co., Ltd.” -iň esasy kompaniýasy hökmünde “Shandong Yishui Hongda Biotehnologiýa Co., Ltd.” esasan arassalanan önümleri öndürýän we senagaty, senagaty we söwdany birleşdirýän häzirki zaman uly göwrümli kärhana.Üstünlikleri, güýçli tehniki güýji we ösen dolandyryş modeli.

Kärhananyň çalt ösmegi we önümiň hiliniň we enjam tehnologiýasynyň kämilleşmegi sebäpli, ilki Zhongke Tianyuan ZKTY® G5D1-iň ZKTY ® G5D1 ilkinji nesline meňzeýärdi.Pes, Zhongke Tianyuan we Şandong Yishui Hongda kompaniýasynyň önümçilik tehnikleri tarapyndan geçirilen alyş-çalyşlardan we çekişmelerden soň we ýerinde jikme-jik gözlegler geçirip, eýesiniň zerurlyklaryny we önümçilik enjamlaryny teklip etdiler.Minaranyň tehniki özgertmeleri optimizasiýa meýilnamasy üstünlikli hyzmatdaşlyk edildi.

Täze girizilen Azyk howpsuzlygy kanuny şu ýylyň 1-nji oktýabrynda durmuşa geçiriler. Täze girizilen "Azyk howpsuzlygy kanuny" alkogol öndürijileriniň kellesinde asylan ýiti gylyja öwrüler.Alkogoly azyk howpsuzlygynyň bosagasy hökmünde kämilleşdirmek bilen bir hatarda kärhanalarda ýalňyşlyk goýbermek baradaky tagallalary hem artdyrdy. Sebäbi täze "Azyk howpsuzlygy kanuny", şu düzgünlere laýyklykda alkogol önümçiliginiň we alkogolyň hiline has berk talaplar we çäklendirmeler girizdi. "Iýmit howpsuzlygy kanuny" -nyň täze wersiýasy, Hytaý ylmy Üýtgedilen önümiň görkezijileri, seanslar üçin amatly bolan ähliumumy ýa-da ajaýyp sarp ediji alkogol GB10343-2008 standartlaryna ýetdi we ondan ýokary boldy we önümçilik kompaniýalary üçin salgylanma bolar.Häzirki wagtda Zhongke Tianyuanyň eýeçiligindäki "Bäş diňiň diferensial kadalaşdyryş tehnologiýasy" we "Sevenedi diňiň tapawutly basyş etraby" senagat kärhanalaryna "iýilýän alkogol" azyk howpsuzlygyny üpjün etmek üçin güýçli goldaw bolar!

Häzirki wagtda dört diňli we goşa galyň diňiň tehniki üýtgemegi (“Dört diňli goşa diň distillasiýa enjamlarynyň” ilkinji neslinde Zhongke Tianyuan ZKTY® G5D1 meňzeş) ulanyldy.ZKTY® G5S2 ② "Sevenedi diňli goşa diňli distillasiýa enjamlary") Zhongke Tianyuan tehnologiýasy).Ykrar et.


Iş wagty: Fewral-23-2023