• Fuelangyç etanol pudagy dikeldilýär

Fuelangyç etanol pudagy dikeldilýär

Önümçiligi doňdurmak ýygnagyndan soň, halkara syýasy we makro faktorlar bilen bilelikde önümçiligiň garaşylýan azalmagy, çig nebitiň bahasy durnuklaşdy we dikeldildi, ýangyç etanynyň bahasy bir wagtyň özünde alternatiw biomassiýa energiýasy hökmünde ýokarlandy.Şen Wan Hongyuan ýangyç etanol pudagynyň ösmegi.Mekgejöweniň ýok edilmegi, dünýäde arassa we täsirli biomassiýa energiýasy hasaplanýan ýangyç etanynyň esasy meselesine öwrüldi.Şeýle-de bolsa, Hytaýdaky ösüşi öwrümleri we öwrümleri başdan geçirdi.Hususan-da, däne ýangyjy bolan etanol bir wagtlar birnäçe subsidiýalardan aýrylypdy, sebäbi mekgejöwen serişdelerini aşa köp sarp edip, “däne üçin mallar bilen bäsleşýärdi we adamlar üçin ýer bilen bäsleşýärdi”.Şeýle-de bolsa, oba hojalygy üpjünçiligi bilen baglanyşykly gurluş özgertmeler syýasatynyň girizilmegi Hytaýyň azyk syýasatynyň üýtgemegini alamatlandyrdy, sebäbi ýurt meýilleşdirilen görnüşde mekgejöwen ekilen meýdany azaldyp, aksiýalaryň ýatyrylmagyny çaltlaşdyrdy.Fuelangyç etanoly, mekgejöwen üpjünçiligi bilen baglanyşykly reformalaryň başlangyç nokadyna öwrüler, mekgejöweniň sanawyny sarp etmäge kömek eder we täze ösüş mümkinçiliklerini ulanar.Hytaý Merkezi Bir Exchangeasynyň maglumatlaryna görä, Hytaýyň umumy mekgejöwen ätiýaçlygy 2016-njy ýylyň güýzünde 260 million tonna ýetdi, önümçiliginiň 1,55 essesi.Bir tonna mekgejöweniň ýyllyk inwentar bahasyndan 260 million tonna mekgejöweniň inwentar bahasy 65 milliard ýuana deňdir.Senagat ösüş ýagdaýyndan ýangyç etanynyň ösüşi hem täze syýahat eder: çig nebitiň bahasy aşaklygyna çykyp başlady, mekgejöweniň (çig malyň) bahasy pes.2010angyç etanol pudagy, 2010-njy ýyl bilen deňeşdirilende, subsidiýalarsyz girdeji gazanar we nebitiň bahasynyň ýokarlanmagy bilen çaltlaşar.Şeýlelik bilen syýasat diňe bir eliňi basýar, has möhümi, pudagyň ösmegi hakykatdanam ep-esli ýokarlanýar we ep-esli gowulaşýar.OPEK önümçiligini doňdurmak şertnamasyna gol çekilenden soň, önümiň doňmagy sebäpli üpjün edilýän gysyşdan peýdalanyp, çig nebitiň bahasynyň üýtgäp durýan ýokary derejededigi tassyklandy.2017-nji ýylda çig nebitiň ortaça bahasynyň bir barrele 50-den 60 dollar aralygynda, üýtgäp durmagyň aralygy bolsa bir barrele 45-65 dollar, hatda bir barrele 70 dollar bolup biler diýlip garaşylýar.


Iş wagty: 21-2022-nji oktýabr