• Hytaý çakyr senagaty birleşiginiň dördünji geňeşiniň dokuzynjy (giňeldilen) ýygnagy Pekinde geçirildi

Hytaý çakyr senagaty birleşiginiň dördünji geňeşiniň dokuzynjy (giňeldilen) ýygnagy Pekinde geçirildi

Hytaý çakyr senagaty birleşiginiň dördünji geňeşiniň dokuzynjy (giňeldilen) ýygnagy 2014-nji ýylyň 22-nji aprelinde Pekinde geçirildi. Duşuşyga gatnaşýan liderleriň arasynda Hytaýyň ýeňil senagat federasiýasynyň işgärler bilim bölüminiň müdiri Çu Sýannan, Milli Ylym we Tehnologiýa baýraklary edarasynyň müdiriniň orunbasary Wan Hongze, Hytaýyň Maliýe we söwda yşyklandyryjy temmäki kärdeşler arkalaşygynyň başlygynyň orunbasary, Azyk we neşe serişdelerini dolandyrmak boýunça döwlet müdirliginiň Azyk we gözegçilik bölüminiň müdiri Nie Daku we Azykdan işleýän ýoldaşlar Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrliginiň Sarp ediş önümleri bölüminiň bölümi, Hytaý çakyr senagaty birleşiginiň başlygy Wan cankaý, Hytaý çakyr senagaty birleşiginiň wekilleri, direktorlary, ýerine ýetiriji direktorlary we agzalyk bölümleri, Hytaý çakyr senagaty birleşiginiň başlygynyň orunbasary , birleşikleriň we birleşikleriň şahamçalary. 500-den gowrak degişli adamge we guramanyň agzalary ýygnaga gatnaşdylar.

Duşuşyga Hytaý çakyr senagaty birleşiginiň başlygynyň orunbasary we baş sekretary Wan Çi ýolbaşçylyk etdi we Hytaý çakyr senagaty birleşiginiň başlygy Wan cankaý, dördünji geňeşiň dokuzynjy (giňeldilen) konferensiýa iş hasabatyny taýýarlady. Hytaý çakyr senagaty birleşigi ”.Maslahatda "dördünji geňeş direktorlarynyň, ýerine ýetiriji direktorlaryň we başlyklaryň orunbasarlarynyň düzediş pikirleri" gözden geçirildi we kabul edildi.Duşuşykda, “Hytaý çakyr senagaty birleşiginiň ylym we tehnologiýa ösüşiniň ajaýyp kagyz baýragy”, “2013 Hytaý çakyr senagaty birleşiginiň ylym we tehnologiýa oýlap tapyş baýragy”, “Hytaý çakyr senagaty birleşiginiň ylym we tehnologiýa ösüşi baýragy” we ş.m. Mundan başga-da, konferensiýa 2013-nji ýylda geçirilen ikinji milli çakyr hünär ussatlygy bäsleşiginde “Nogoko kubogyna” “Milli maý güni zähmet medaly” gowşuryldy. Netijede, direktor Nie Da Ke, Azyk we neşe serişdelerini dolandyrmak boýunça döwlet azyk we neşe serişdeleriniň dolandyryş müdirliginiň Azyk we bölüminiň müdiri, “Şerap pudagynda azyk howpsuzlygynyň esasy jogapkärçiligini ýerine ýetirmek we bu pudakda azyk howpsuzlygyny dolandyrmagyň derejesini has-da ýokarlandyrmak” atly ýörite hasabat berdi.

Duşuşyk iki gün dowam etdi.Şol bir wagtyň özünde, “2013 Hytaý halkara çakyr we jemgyýet” forumy we Hytaý çakyr senagatynyň jemgyýetçilik abadançylygy strategiki hereketiniň açylyş dabarasy we dürli pudaklaryň ýolbaşçylary (giňeldilen) ýygnaklar.


Iş wagty: Fewral-23-2023